Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

Dolní Benešov, 18. 5. 2020

  S ohledem na nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vás tímto informuji o zavedených mimořádných opatřeních ve společnosti ARMATURY Group od 18. května 2020 do odvolání, která jsou platná na všech provozech a pracovištích společnosti.

  NAŘÍZENÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

  • Po každé směně se provádí dezinfekce ploch a povrchů ve všech sanitárních zařízeních (koupelny, šatny, záchody), dále ploch a povrchů ve stravovacích zařízeních, na chodbách, schodištích, ve výtazích, případně dalších společných prostor za použití virucidního dezinfekčního prostředku.
  • Průběžně se provádí dezinfekce úchopových míst jako kliky, madla či vypínače.
  • Osobám vykonávajícím činnosti pro ARMATURY Group se nařizuje používat osobní ochranné pracovní prostředky a ochranu dýchacích cest na všech provozech a pracovištích.
  • Nařizuje se dezinfikovat si ruce alkoholovým dezinfekčním přípravkem při vstupu do prostor společnosti, dále u umyvadel a na toaletách. 
  • K utírání rukou používejte jednorázové papírové ručníky.
  • Při vstupu do prostor společnosti jsou návštěvy povinny absolvovat vstupní filtr zjištěním aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky COVID-19 a měřením tělesné teploty.
  • Služební vozidla jsou dezinfikována dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, a to před každým nástupem zaměstnanců do dopravního prostředku.
  • V případě podezření na onemocnění COVID-19 volejte ihned Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  • S těmito opatřeními byli seznámeni všichni zaměstnanci ARMATURY Group. Návštěvy a osoby pohybující se na všech provozech a pracovištích společnosti jsou povinni se s těmito nařízenými protiepidemickými opatřeními seznámit a zajistit jejich dodržování.


  Ostatní nařízení a opatření vydané společností ARMATURY Group zůstávají v platnosti.  Dolní Benešov, 15. 5. 2020 

  Vážení zaměstnanci,

  s ohledem na aktuální vývoj v České republice dochází také k postupnému uvolňování přijatých opatření v naší společnosti. Od 18. května 2020 platí ve společnosti ARMATURY Group níže uvedená opatření. 


  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ARMATURY GROUP PLATNÁ OD 18. 5. 2020


  ·Z pohledu docházky do práce se vracíme do standardního rozdělení pracovních týmů a skupin, které bylo před 16. březnem 2020. 

  ·Pohyb na svém pracovním místě a ve své kanceláři je povolen bez zakrytí nosu a úst. Pro pohyb mimo svou kancelář (chodby, schodiště, kuchyňky, sociální zařízení, výtah, jednací místnosti, recepce) je nezbytné zakrytí nosu a úst ochrannou rouškou či šátkem. Při jednání ve své kanceláři s kolegou či kolegyní z jiné kanceláře či provozu je nezbytné zakrytí nosu a úst pro obě strany (navštívenou stranu a návštěvníka).

  ·Nadále jsou uzavřeny svačinárny a přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích.

  ·Nadále platí opatření zavedená pro obědovou přestávku a pohyb v jídelně.

  ·Nadále platí povinnost dodržovat zvýšená hygienická opatření.

  ·Nadále platí zákaz shlukování se v areálu ARMATURY Group (dále jen AG).

  ·Nadále platí uzavření hlavní budovy.

  ·Nadále platí zákaz zasílaní soukromých zásilek na adresu společnosti.

  ·Povoleny jsou služební cesty v rámci ČR. Cesta může být i vícedenní, ale vždy s předchozím souhlasem ředitele divize. Jde tedy o všechny typy služebních cest, jako jsou servisní výjezdy, služební cesty THP zaměstnanců apod. Jakékoliv služební cesty do zahraničí podléhají souhlasu výkonného ředitele.

  ·Povoleny jsou návštěvy v prostorách ARMATURY Group, zatím pouze občanům ČR či cizincům dlouhodobě žijícím na území ČR, popř. cizincům vpuštěným na území ČR dle platných pravidel ohledně návštěvy ČR. Jde o návštěvy obchodní, dodavatelské, montážních či servisních firem a zástupců třetích stran. Vstup návštěv primárně přes hlavní vrátnici AG, ale také s možností vstupu přes hlavní administrativní budovu. Vždy však ve speciálním režimu. To znamená, že si navštívená osoba, zaměstnanec AG, pro návštěvu osobně dojde až na místo vstupu do prostoru AG (hlavní vrátnice či recepce v hlavní administrativní budově) a po dokončení jednání či prací odvede návštěvu zpět až k východu. Navštívená osoba je zodpovědná za to, že návštěva provede dezinfekci rukou při vstupu, že bude návštěvě na recepci změřena teplota (teploměrem k tomu určenému) a že návštěva bude mít v prostorách AG zakryta ústa a nos. Zároveň je návštěva povinna dodržovat pravidla používání ochranných pomůcek a ostatní pravidla stanovená v AG. Jakékoliv porušení bude okamžitě řešeno ukončením návštěvy.   

  ·Povoluji provádění přejímek zákazníky či třetí stranou (inspekčními organizacemi). Přejímačem může být pouze občan ČR či cizinec dlouhodobě žijící na území ČR, popř. cizinec vpuštěný na území ČR. Pro tyto osoby platí stejná pravidla jako pro návštěvy. Avšak nadále je doporučeno primárně nabízet přejímky prováděné vlastními zaměstnanci za pomocí fotodokumentace či videí.

  ·Povolena jsou interní jednání v jednacích místnostech AG, avšak vždy za podmínky povinnosti zakrytí úst a nosu. 


  Ostatní nařízení a opatření ARMATURY Group zůstávají v platnosti. Nadále je potřeba důsledně dodržovat pokyny vydané vládou ČR.


  Ing. Petr Groh, výkonný ředitel


  Dolní Benešov, 25. 3. 2020

  Společnost ARMATURY Group přijala přísná bezpečnostní opatření, která mají v maximální možné míře minimalizovat kontakt mezi lidmi a ochránit zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.
  Níže uvedené pokyny jsou velmi důležité, vyzýváme každého zaměstnance, aby se jimi řídil.


  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE PLATNÁ OD 16. 3. 2020


  - pečlivě a důsledně dodržovat hygienu rukou a bezpečnostní pokyny vydané AG

  - chránit ústa a nos rouškou a to nejen na veřejnosti, ale také ve všech prostorách ARMATURY Group
  Používání ochranných respirátorů s ventilem se nedoporučuje.

  - v případě nemoci, zvýšené teploty nebo dalších příznaků nevolnosti zůstat doma - je nezbytné se ihned obrátit telefonicky na lékaře, případně hygienickou stanici, a požádat o další pokyny, informovat svého nadřízeného 

  - zákaz vstupu do budov ARMATURY Group veřejnosti - zaměstnanci si mohou otevřít přiložením zaměstnaneckého čipu

  - omezit osobní schůzky na nezbytné minimum - dodržovat minimální odstup od druhé osoby alespoň 2 metry 

  - preferovat elektronickou a mobilní komunikaci

  - home office - část THP zaměstnanců pracuje z domu a využí tzv. "home office", tito zaměstnanci se střídají se zaměstnanci pracujícími v kanceláři v týdenních intervalech dle nařízení svého vedoucího, který má oprávnění nařídit práci z domu

  - dvousměnný provoz - pracovníci technické divize, divize kvality a oddělení logistiky a skladů pracují na dvě směny, ranní a odpolední, rozpis směn koordinuje vedoucí oddělení

  - zákaz využívání denních a zasedacích místností pro setkání větších skupin, dodržujte minimální odstup od druhé osoby min. 2 metry 

  - stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu 

  • vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou