Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

Dolní Benešov, 17. 7. 2020

Vážení zaměstnanci,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice v
 Ostravě v rámci obecných nařízení
v Moravskoslezském kraji nařizuji do odvolání dodržování mimořádných opatření
ve společnosti ARMATURY Group.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V ARMATURY GROUP PLATNÁ OD 17. 7. 2020

· V prostorách společnosti je povinné používat k ochraně úst a nosu ochranné prostředky jako roušku, šátek apod., a to vždy při pohybu v prostorách firmy, a pokud není možné zajistit bezpečnou vzdálenost větší než 2 m od ostatních osob, pak také na svých pracovištích a v zasedacích místnostech.

· V prostorách společnosti je povinné dodržovat zvýšená hygienická opatření.

· Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem, je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici (dále jen KHS), a informovat svého zaměstnavatele o nastalé situaci.

· Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou COVID-19, je povinen zůstat doma, neprodleně kontaktovat lékaře či KHS, a informovat svého zaměstnavatele.

· Nadále jsou uzavřeny svačinárny a denní místnosti, přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích.

· Zároveň platí upravené časy začátku a konce směn, aby nedocházelo k hromadnému shlukování v šatnách či sprchách.

· Platí zákaz shlukování se v areálu ARMATURY Group.

· Stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu, tzn. vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou, zároveň je nutné dodržovat maximální počet strávníků 2 osoby u jednoho stolu.

· Budovy ARMATURY Group (dále jen AG) zůstávají nadále uzamčeny, vstup pouze s použitím zaměstnaneckého čipu.

· Návštěvy v prostorách ARMATURY Group jsou povoleny za podmínky dodržování hygienických pravidel uvedených u vstupu do budovy, resp. hlavní vrátnice. To znamená, že si navštívená osoba, zaměstnanec AG, pro návštěvu osobně dojde až na místo vstupu do prostoru AG a po dokončení jednání či prací odvede návštěvu zpět až k východu. Navštívená osoba je zodpovědná za to, že návštěva provede dezinfekci rukou při vstupu, že bude návštěvě na recepci změřena teplota (teploměrem k tomu určenému) a že návštěva bude mít v prostorách AG zakryta ústa a nos. Účastníci jednání musí mít po celou dobu jednání zakryta ústa a nos ochrannou rouškou. Zároveň je návštěva povinna dodržovat pravidla používání ochranných pomůcek a ostatní pravidla stanovená v AG. Jakékoliv porušení bude okamžitě řešeno ukončením návštěvy.

Ostatní nařízení a opatření ARMATURY Group zůstávají v platnosti.
Nadále je potřeba důsledně dodržovat celorepubliková a místní opatření,
popř. opatření platná v
 cizí zemi, kterou zaměstnanec navštíví.

Ing. Petr Groh, výkonný ředitel